Travel Talk (100) in chinese

Travel Talk (100)

100
words
View deck on app
DECK INFO
Share deck
Deck words
100
Deck Level
Pro
Deck Category
Travel & Getting around
Languages available
CARDS EXAMPLES
出租车
taxi, cab
Noun
chūzūchē
EXAMPLES
我坐出租车回家
wǒ zuò chūzūchē huíjiā
taxi, cab
taxi
Taxi
táxi
такси
CARD VIDEO
飞机
aircraft, plane
Noun
fēijī
EXAMPLES
我坐飞机去中国
wǒ zuò fēijī qù zhōngguó
aircraft, plane
avión
avion
avião, aeronave (bra)
самолёт
CARD VIDEO
火车站
train station
Noun
huǒchēzhàn
EXAMPLES
火车站在哪里?
huǒchēzhàn zài nǎlǐ ?
train station
estación de tren
gare du train
estação de trem, estação de comboio
железнодорожная станция, вокзал
CARD VIDEO
机场
airport
Noun
jīchǎng
EXAMPLES
我们离机场有多远?
wǒmen lí jīchǎng yǒu duō yuǎn ?
airport
aeropuerto
aéroport
aeroporto
аэропорт
CARD VIDEO
旅游
trip, journey, tourism, travel, tour; to travel
Noun
lǚyóu
EXAMPLES
你想去哪里旅游?
nǐ xiǎng qù nǎlǐ lǚyóu ?
trip, journey, tourism, travel, tour; to travel
viajar
voyager
viagem, turismo, deslocação, tour; viajar
путешествовать
CARD VIDEO
自行车
bicycle
Noun
zìxíngchē
EXAMPLES
我喜欢骑自行车锻炼身体
wǒ xǐhuan qí zìxíngchē duànliàn shēntǐ
bicycle
bicicleta
vélo
bicicleta
велосипед
CARD VIDEO

每种情况都有一副牌。

A deck for every situation.

Every month we add new decks with hundreds of new characters.
You will never stop learning about specific topics! 🎉

🇨🇳 It's time to improve your Chinese.