African Countries in chinese

African Countries

52
words
View deck on app
DECK INFO
Share deck
Deck words
52
Deck Level
Master
Deck Category
Science & Environment
Languages available
CARDS EXAMPLES
阿尔及利亚
Algeria
Noun
ā ěr jí lì yà
EXAMPLES
他经常出差去阿尔及利亚。
tā jīng cháng chū chāi qù ā ěr jí lì yà 。
Algeria
Argelia
Algérie
Argélia
Алжир
CARD VIDEO
安哥拉
Angola
Noun
ān gē lā
EXAMPLES
他们来自非洲国家安哥拉。
tā mén lái zi fēi zhōu guó jiā ān gē lā 。
Angola
Angola
Angola
Angola
Ангола
CARD VIDEO
贝宁
Benin
Noun
bèi níng
EXAMPLES
她毕业于贝宁最好的大学。
tā bì yè yú bèi níng zuì hǎo de dà xué 。
Benin
Benín
Bénin
Benim
Бенин
CARD VIDEO
博茨瓦纳
Botswana
Noun
bó cí wǎ nà
EXAMPLES
我们计划去博茨瓦纳拍一部自然纪录片。
wǒ mén jì huá qù bó cí wǎ nà pāi yī bù zì rán jì lù piàn 。
Botswana
Botsuana
Botswana
Botswana
Ботсвана
CARD VIDEO
布基纳法索
Burkina Faso
Noun
bù jī nà fǎ suǒ
EXAMPLES
布基纳法索是西非文明古国。
bù jī nà fǎ suǒ shì xī fēi wén míng gǔ guó 。
Burkina Faso
Burkina Faso
Burkina Faso
Burkina Faso
Буркина-Фасо
CARD VIDEO
布隆迪
Burundi
Noun
bù lóng dí
EXAMPLES
在布隆迪,年轻人都喜欢用这款手机。
zài bù lóng dí , nián qīng rén dū xǐ huān yòng zhè kuǎn shǒu jī 。
Burundi
Burundi
Burundi
Burundi
Бурунди
CARD VIDEO

每种情况都有一副牌。

A deck for every situation.

Every month we add new decks with hundreds of new characters.
You will never stop learning about specific topics! 🎉

🇨🇳 It's time to improve your Chinese.