At the hotel in chinese

At the hotel

100
words
View deck on app
DECK INFO
Share deck
Deck words
100
Deck Level
Pro
Deck Category
Travel & Getting around
Languages available
CARDS EXAMPLES
tea
Noun
chá
EXAMPLES
我想要一杯茶
wǒ xiǎng yào yī bēi chá
tea
thé
chá
чай
CARD VIDEO
房间
room
Noun
fángjiān
EXAMPLES
你的房间大吗?
nǐ de fángjiān dà ma ?
room
habitación
chambre
quarto
комната
CARD VIDEO
咖啡
coffee
Noun
kāfēi
EXAMPLES
你想喝茶还是喝咖啡?
nǐ xiǎng hē chá háishi hē kāfēi ?
coffee
café
café
café
кофе
CARD VIDEO
请问
excuse me, may I ask...
Verb
qǐngwèn
EXAMPLES
请问, 这附近有宾馆吗?
qǐngwèn , zhè fùjìn yǒu bīnguǎn ma ?
excuse me, may I ask...
Disculpe, ¿puedo preguntar...
Excusez-moi, je vous prie ..., pardon
permita-me perguntar, queira dizer-me, por favor
извините, могу ли я спросить ...
CARD VIDEO
宾馆
hotel, guesthouse
Noun
bīnguǎn
EXAMPLES
请问一下, 这个宾馆怎么走?
qǐngwèn yíxià, zhège bīnguǎn zěnme zǒu ?
hotel, guesthouse
hotel, pensión
hôtel, maison d'hôtes
hotel, hospedaria
гостиница, отель, гостевой дом
CARD VIDEO
电梯
elevator
Noun
diàntī
EXAMPLES
我们坐电梯上去吧
wǒmen zuò diàntī shàngqu ba
elevator
ascensor
ascenseur
elevador
лифт
CARD VIDEO

每种情况都有一副牌。

A deck for every situation.

Every month we add new decks with hundreds of new characters.
You will never stop learning about specific topics! 🎉

🇨🇳 It's time to improve your Chinese.