Cities of the world  in chinese

Cities of the world

100
words
View deck on app
DECK INFO
Share deck
Deck words
100
Deck Level
Master
Deck Category
Science & Environment
Languages available
CARDS EXAMPLES
北京
Beijing
Noun
běijīng
EXAMPLES
他们昨天到了北京
tāmen zuótiān dào le běijīng
Beijing
Pekin (capital de china)
Pékin
Pequim
Пекин
CARD VIDEO
东京
Tokyo
Noun
dōng jīng
EXAMPLES
我要去东京旅行。
wǒ yào qù dōng jīng lǚ xíng 。
Tokyo
Tokio
Tokyo
Tóquio
Токио
CARD VIDEO
纽约
New York City
Noun
niǔ yuē
EXAMPLES
纽约的天际线非常壮观。
niǔ yuē de tiān jì xiàn fēi cháng zhuàng guān 。
New York City
Nueva York
Ville de New York
Nova Iorque
Нью-Йорк
CARD VIDEO
伦敦
London
Noun
lún dūn
EXAMPLES
我喜欢在伦敦逛街。
wǒ xǐ huān zài lún dūn guàng jiē 。
London
Londres
Londres
Londres
Лондон
CARD VIDEO
巴黎
Paris
Noun
bā lí
EXAMPLES
我梦想着去巴黎度假。
wǒ mèng xiǎng zhe qù bā lí dù jià 。
Paris
París
Paris
Paris
Париж
CARD VIDEO
首尔
Seoul
Noun
shǒu ěr
EXAMPLES
我想去首尔学习韩语。
wǒ xiǎng qù shǒu ěr xué xí hán yǔ 。
Seoul
Seúl
Séoul
Seul
Сеул
CARD VIDEO

每种情况都有一副牌。

A deck for every situation.

Every month we add new decks with hundreds of new characters.
You will never stop learning about specific topics! 🎉

🇨🇳 It's time to improve your Chinese.