Countries of the World in chinese

Countries of the World

195
words
View deck on app
DECK INFO
Share deck
Deck words
195
Deck Level
Master
Deck Category
Science & Environment
Languages available
CARDS EXAMPLES
中国
China
Noun
zhōngguó
EXAMPLES
我要吃中国菜
wǒ yào chī zhōngguó cài
China
China
Chine, chinoise,
China
Китай
CARD VIDEO
阿富汗
Afghanistan
Noun
ā fù hàn
EXAMPLES
这批松子是从阿富汗进口的,销量很好。
zhè pī sōng zi shì cóng ā fù hàn jìn kǒu de , xiāo liàng hěn hǎo 。
Afghanistan
Afganistán
Afghanistan
Afeganistão
Афганистан
CARD VIDEO
阿尔巴尼亚
Albania
Noun
ā ěr bā ní yà
EXAMPLES
我想去阿尔巴尼亚旅游。
wǒ xiǎng qù ā ěr bā ní yà lǚ yóu 。
Albania
Albania
Albanie
Albânia
Албания
CARD VIDEO
阿尔及利亚
Algeria
Noun
ā ěr jí lì yà
EXAMPLES
他经常出差去阿尔及利亚。
tā jīng cháng chū chāi qù ā ěr jí lì yà 。
Algeria
Argelia
Algérie
Argélia
Алжир
CARD VIDEO
安道尔
Andorra
Noun
ān dào ěr
EXAMPLES
安道尔位于法国和西班牙交界处。
ān dào ěr wèi yú fǎ guó hé xī bān yá jiāo jiè chǔ 。
Andorra
Andorra
Andorre
Andorra
Андорра
CARD VIDEO
安哥拉
Angola
Noun
ān gē lā
EXAMPLES
他们来自非洲国家安哥拉。
tā mén lái zi fēi zhōu guó jiā ān gē lā 。
Angola
Angola
Angola
Angola
Ангола
CARD VIDEO

每种情况都有一副牌。

A deck for every situation.

Every month we add new decks with hundreds of new characters.
You will never stop learning about specific topics! 🎉

🇨🇳 It's time to improve your Chinese.