European Countries in chinese

European Countries

48
words
View deck on app
DECK INFO
Share deck
Deck words
48
Deck Level
Master
Deck Category
Science & Environment
Languages available
CARDS EXAMPLES
阿尔巴尼亚
Albania
Noun
ā ěr bā ní yà
EXAMPLES
我想去阿尔巴尼亚旅游。
wǒ xiǎng qù ā ěr bā ní yà lǚ yóu 。
Albania
Albania
Albanie
Albânia
Албания
CARD VIDEO
安道尔
Andorra
Noun
ān dào ěr
EXAMPLES
安道尔位于法国和西班牙交界处。
ān dào ěr wèi yú fǎ guó hé xī bān yá jiāo jiè chǔ 。
Andorra
Andorra
Andorre
Andorra
Андорра
CARD VIDEO
奥地利
Austria
Noun
ào dì lì
EXAMPLES
他是奥地利有名的登山滑雪运动员。
tā shì ào dì lì yǒu míng de dēng shān huá xuě yùn dòng yuán 。
Austria
Austria
Autriche
Áustria
Австрия
CARD VIDEO
白俄罗斯
Belarus
Noun
bái é luó sī
EXAMPLES
这是一道白俄罗斯的传统美食。
zhè shì yī dào bái é luó sī de chuán tǒng měi shí 。
Belarus
Bielorrusia
Bélarus
Bielorrússia
Беларусь
CARD VIDEO
比利时
Belgium
Noun
bǐ lì shí
EXAMPLES
来自比利时的啤酒受到了消费者的喜爱。
lái zi bǐ lì shí de pí jiǔ shòu dào le xiāo fèi zhě de xǐ ài 。
Belgium
Bélgica
Belgique
Bélgica
Бельгия
CARD VIDEO
波黑
Bosnia and Herzegovina
Noun
bō hēi
EXAMPLES
波黑的首都是萨拉热窝。
bō hēi de shǒu dū shì sà lā rè wō 。
Bosnia and Herzegovina
Bosnia y Herzegovina
Bosnie et Herzégovine
Bósnia e Herzegovina
Босния и Герцеговина
CARD VIDEO

每种情况都有一副牌。

A deck for every situation.

Every month we add new decks with hundreds of new characters.
You will never stop learning about specific topics! 🎉

🇨🇳 It's time to improve your Chinese.